Giải online hệ phương trình tuyến tính

Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp số

    Tìm nghiệm x,y,z:
    3x + 2y   - z   = 1
    2x - 2y   + 4z = -2
    -x + 0.5y - z   = 0
  • Cách 1: Nhập các phương trình dạng văn bản như trên theo từng dòng.
  • Cách 2: Nhập dạng ma trận A và C để tìm X (dạng [A].[X]=[C]).

Các ẩn theo trình tự: x, y, z, t, u; hằng số ở vế phải;.

Chuyển tới chương trình

Cách 1: Copy và Paste dạng văn bản

Chuyển tới chương trình

Cách 2: Nhập dạng ma trận A và C

Chuyển tới chương trình

Nghiệm tìm được:

Chuyển tới chương trình


Keywords: Giải hệ phương trình tuyến tính; Phân tích LU; giải hệ phương trình tuyến tính online bằng phương pháp số; Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer; Giải hệ phương trình tuyến tính bằng máy tính; Giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất; Phương pháp Gauss giải hệ phương trình; Phương trình tuyến tính; Giải hệ phương trình bằng định thức; Tìm hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính;

TOP