GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Sử dụng các biến x,y,z,t,u; hoặc x1, x2, x3, x4, x5; hoặc x0, x1, x2, x3, x4. Xem thêm


3x + 2y - z = 1
2x - 2y + 4z = -2
-x + 0.5y -z = 0

 3;    2;  -1  |   1
 2;   -2;   4  |   -2
-1; 0.5;  -1  |   0
Nhập dạng văn bản
Email: cs@knet.vn
Go to Home