HomePage

Tìm nghiệm phương trình tuyến tính. Tìm nghiệm phương trình phi tuyến trong khoảng xác định: f(x)=0. Hãy nhập vào đây:

-5.000
.000
5.000
-162.000
162.000
f(x):
x[...]
step
max
min
Nghiệm(3):
1)    -2.00000
2)    +1.00000
3)    +4.00000
Online: 1
Gia công khuôn đồng (brass), khuôn ép nhiệt, khuôn ép nhũ, khuôn đông (copper) EDM