HomePage | Version 1.0.0.3


[1]
[2] Enter an expression or a formular
[3]

Quick help:
operand + - * / %
power ^ example 27 ^ (1/3) = 3; 2 ^ 3 = 8
percent % example 200* 20% = 40
abs(); sin(); cos(); tan(); cotan(); ln(); log(a,b); log10(); sign(); truncate(); pow(a,b);
log(3,9)=2; pow(2,3)=8;

Contact: cs@knet.vn

Quảng cáo

1) Đơn vị: Sử dụng đơn vị tính rad. Giá trị từ độ sang rad: ví dụ 30độ là 30*pi/180 hoặc 30*pi()/180.

2) Số PI = π = 3.1415926...

3) Chỉ sử dụng ngoặc (), không sử dụng [].

4) Nếu biểu thức có chứa x và người sử dụng không gán giá trị, máy sẽ gán giá trị mặc định x=0.

5) Khai căn sử dụng hàm số mũ. Thí dụ căn bậc 3 của 27 ta viết 27 ^ (1/3).

6) log(3,9)=2


Các ví dụ:

  • -10+(3*SIN(45*PI()/180)+100*(COS(45*PI()/180))^2/30)+(48-SIN(45*PI()/180))^2-777 cho kết quả Online 1,453.4057360163
  • (sin(45*pi/180))^2 cho kết quả .5000
  • (sin(x*pi/180))^2 với x từ -3.14 đến 3.14 bước 0.5 cho kết quả:
1) -3.1400 .0030004003
2) -2.6400 .0021215595
3) -2.1400 .0013943774
4) -1.6400 .0008190753
5) -1.1400 .0003958286
6) -.6400 .0001247661
7) -.1400 .0000059705
8) .3600 .0000394779
9) .8600 .0002252781
10) 1.3600 .0005633146
11) 1.8600 .0010534843
12) 2.3600 .0016956379
13) 2.8600 .0024895799
14) 3.3600 .0034350684