Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback

Do lệnh G73 chỉ rút dao về giá trị R khi đã khoan xong, nên cần cài đặt khoảng rút dao nhanh trong Mach3.

G73 Z... Q... R... F... S...

Thực hiện như sau:

  • Trong màn hình Mach3 vào Config
  • Chọn Config> Ports & Pins
  • Chọn tab [Mill Options]
  • Trong khung [General Options] vào mục [G73 Pullback]
  • Giá trị trong ô là khoảng rút dao về tại mỗi lần tiến mũi khoan. Vào giá trị mong muốn và ghi lại
  • Nhận thấy giá trị vào bởi người dùng không được ghi lại khi thoát Mach3!
D5000.0007.08-G73-Pullback

Mach3 G73 Pullback screen