Tổng hợp đường chạy dao trong Mastercam (Mastercam Toolpaths)

Menu: Toolpaths>

Contour...
  Đường chạy dao contour là đường chạy dao lượn theo một đường thẳng, đường tròn hay đường cong bất kỳ.
  MasterCam Contour Mill knet.vn

  Contour Mill

Drill...
  Đường chạy dao khoan lỗ.
  MasterCam Drill Mill knet.vn

  Drill Mill

Pocket...
  Đường chạy dao pocket cho phép lấy lượng phôi tạo lỗ dạng túi (hốc).
  MasterCam Pocket Mill knet.vn

  Contour Mill

Face...
  Đường chạy dao khỏa mặt trên của phôi.
  MasterCam Face Mill knet.vn

  Face Mill

2D High Speed
  Đường chạy dao 2D tốc độ cao. Áp dụng lấy đi phần lớn phôi khi chạy dao. Các bạn sẽ phân biệt và áp dụng được Core Mill, Area Mill, Blend Mill và Peel Mill.
 • Core Mill: Sử dụng lấy đi phần lớn phôi và phần còn lại có dạng chốt hay đảo. Dao di chuyển tự do khi ở phần bìa ngoài phôi. Khi chỉ có 1 đường sinh được chọn máy sẽ cắt dạng pocket phủ tràn ra ngoài đường sinh. Khi có 2 đường sinh trở lên máy cũng sẽ cắt tràn ra đường sinh ngoài cùng và chừa lại phần lồi có đường sinh nhỏ hơn nằm phía trong.
  MasterCam 2D High Speed- Core Mill knet.vn

  2D High Speed: Core Mill

 • Area Mill: Sử dụng Area Mill để tạo pocket, nên có thể nói Area Mill ~ Pocket Mill.
  MasterCam 2D High Speed- Area Mill knet.vn

  2D High Speed: Area Mill

 • Blend Mill: Sử dụng Blend Mill để lấy đi phần phôi nằm giữa 2 đường. Cho phép các lựa chọn bù đường kính dao cắt.
  MasterCam 2D High Speed- Blend Mill knet.vn

  2D High Speed: Blend Mill

  Peel Mill: Sử dụng Peel Mill để lấy đi phần phôi nằm giữa 2 đường (hoặc trên 1 đường và định nghĩa thêm độ rộng khe cắt). Đường chạy dao là các vòng tròn tịnh tiến liên tục dọc theo các đường sinh.

  MasterCam 2D High Speed- Peel Mill knet.vn

  2D High Speed: Peel Mill

Engraving...
  Đường chạy dao khắc 2D.
  MasterCam Engraving Mill knet.vn

  Engraving 2D


Surface Rough
  Đường chạy dao 3D trên các mặt cong cơ sở (surfaces).
 • Parallel: Chạy dao trên các mặt có các đường chạy dao song song.
  MasterCam Surface Rough Parallel Mill knet.vn

  Surface Rough Parallel

 • Radial: Chạy dao trên các mặt có các đường chạy dao hướng tâm.
  MasterCam Surface Rough Radial Mill knet.vn

  Surface Rough Radial

 • Project: Đường chạy dao kiểu project được sinh ra trên một mặt cong là mặt chiếu và đối tượng chiếu là một đường chạy dao khác.
  MasterCam Surface Rough Project Mill knet.vn

  Surface Rough Project

 • Flowline: Đường chạy dao kiểu flowline được sinh ra trên một mặt cong và có hướng dọc theo hướng của mặt cong (kiểu như dòng chảy).
  MasterCam Surface Rough Flowline Mill knet.vn

  Surface Rough Flowline

 • Contour: Đường chạy dao kiểu contour được sinh ra trên một mặt cong và các đường chạy dao sinh ra theo các lớp có cùng độ cao z (kiểu contour).
  MasterCam Surface Rough Conttour Mill knet.vn

  Surface Rough Contour

 • Rest Mill: Đường chạy dao kiểu rest mill được sinh ra để cắt bỏ phần dư gia công từ công đoạn trước, sử dụng dao cắt có đường kính nhỏ hơn.
  MasterCam Surface Rough Rest Mill knet.vn

  Surface Rough Rest Mill

 • Pocket: Đường chạy dao kiểu pocket tạo hốc dạng pocket (túi).
  MasterCam Surface Rough Pocket Mill knet.vn

  Surface Rough Pocket

 • Plunge: Đường chạy dao kiểu khoan giúp cho việc tạo lỗ theo chiều sâu nhanh chóng.

Surface Finish
  Tương tự như trong Surface Rough các đường chạy dao sinh ra dựa trên mặt cong.
 • Blend: Đường chạy dao sinh ra từ mặt cong cơ sở - đồng thời bị giới hạn bởi 2 đường sinh không cắt nhau.
  MasterCam Surface Finish Blend Mill knet.vn

  Surface Finish Blend

 • Parallel Steep: Đường chạy dao sinh ra từ mặt cong cơ sở - đồng thời bị giới hạn bởi 2 góc nghiêng.
  MasterCam Surface Finish Paralled Steep Mill knet.vn

  Surface Finish Paralled Steep (góc nghiêng từ 45 đến 90 độ)

 • Scallop: Đường chạy dao sinh ra từ mặt cong cơ sở - các đường chạy dao cách đều trên toàn mặt cong tại tất cả các góc nghiêng.
  MasterCam Surface Finish Scallop Mill knet.vn

  Surface Finish Scallop (các đường chạy dao cách đều trên toàn bộ surface)