Các lệnh vẽ khối đặc (Solid) trong MasterCam
  • Khi có 1 đối tượng solid được vẽ trong tab Operation Manager> Solids> sẽ xuất hiện các lệnh vẽ tương ứng.
  • Mỗi đối tượng solid có các đường sinh tương ứng và khi các đường sinh bị xóa, các đối tượng solid tương ứng sẽ gặp lỗi. Các đường sinh có thể được tạo lại trong Solid Chain Manager.

Menu: Solids>...

Solids> Extrude... (Tạo đối tượng đặc từ đường bao kín):
Solids> Revolve... (Quay 1 đường bao kín quanh 1 trục):
Solids> Sweep... (Quét một đường kín dọc theo một đường):
Solids> Loft... (Tạo đối tượng từ nhiều mặt cắt - tối thiểu từ 2 mặt cắt):
Solids> Loft... (Tạo đối tượng từ nhiều mặt cắt - tối thiểu từ 2 mặt cắt):

Solids> Fillet (Lượn tròn):
Solids> Chamfer (Vát mép):
Solids> Shell (Tạo độ dày tường wall trên đối tượng solid. Đối tượng sẽ được khoét rỗng):
Solids> Trim (Cắt đối tượng solid):
Solids> Thicken (Thêm chiều cao đối tượng solid dạng phẳng):
Solids> Remove Face (Xóa mặt cong):
Solids> Draft Face (Tạo độ nghiêng mặt cong):
Solids> Pattern (Thực hiện việc cắt hoặc thêm một đối tượng trên một đối tượng khác theo sắp xếp hình chữ nhật):

Solids> Boolean Add (Hòa một đối tượng vào một đối tượng khác):
Solids> Boolean Remove (Cắt một đối tượng từ một đối tượng khác):
Solids> Non-Associate Boolean (Thực hiện lệnh Boolean nhưng không ghi lại thông tin thực hiện lệnh):

Solids> Face/ Feature Color (Thay đổi màu các mặt):