Bảng các thông số (tham số) GCode
 • X...: Tham số tọa độ trục x
 • Y...: Tham số tọa độ trục y
 • Z...: Tham số tọa độ trục z
 • A...: Tham số tọa độ trục a
 • B...: Tham số tọa độ trục b
 • C...: Tham số tọa độ trục c

 • S...: Tham số tốc độ quay trục chính
 • F...: Tham số tốc độ chạy dao khi cắt
 • T...: Tham số số hiệu dao cắt
 • H...: Tham số chiều dài chuôi dao

 • I...: Tham số tọa độ lệch tâm theo x cho cung tròn
 • J...: Tham số tọa độ lệch tâm theo y cho cung tròn
 • R...: Tham số bán kính cho cung tròn hoặc tọa độ z rút mũi khoan