Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3

Khi mở Mach3 để chạy, ngay khi đó Mach3 chưa hoàn toàn kiểm soát được tín hiệu ra các chân pins (mặc dù EStop có thể là một lựa chọn nhưng nó phải được bật sau khi Mach3 đã khởi động xong và kiểm soát tín hiệu ra chân pin).
Thêm nữa bản thân phần mềm Mach3 khi đang chạy và Windows có thể gặp lỗi . Khi đó EStop có thể vẫn ở trạng thái hoạt động, nhưng tín hiệu ra chân pin 17 được cấp theo tần số 12.5Khz (hay sau mỗi 1/12500 giây) và khi Windows gặp lỗi tín hiệu này sẽ dừng).
Ví dụ breakout board C11G có chức năng charge pump, người dùng có thể sử dụng hoặc không sử dụng chức năng này.

Sử dụng chức năng Charge Pump

  • Trên mach3 vào: Config> Ports & Pins > Output Signals
  • Charge Pump: Port =1; Pin= 17. Chọn Enabled.
  • Trên breakout board (thí dụ C11) mặc định jumper để chân 2-3 (mặc định) CHARGE PUMP= ON.

Charge Pump trên Mach3

Tắt chức năng Charge Pump (không khuyến khích)

  • Trên mach3 vào: Config> Ports & Pins > Output Signals
  • Charge Pump: Port =1; Pin= 17. Xóa chọn Enabled.
  • Trên breakout board (thí dụ C11) chuyển jumper từ chân 2-3 (mặc định) CHARGE PUMP= ON sang chân 1-2 CHARGE PUMP = OFF.
  • Cảnh báo: Nguy hiểm có thể xảy ra khi Mach3 khởi động hoặc khởi động lại khi EStop chưa ngắt, hoặc khi chương trình Mach3 đang chạy bị lỗi!

    Tuy nhiên việc bỏ qua chức năng Charge Pump cũng cho phép sử dụng chân pin 17 cho các mục đích khác!

Ngắt Charge Pump trên Mach3