Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 2
Tạo macro trong Mach3

Tạo macro trong Mach3

Sử dụng các lệnh lập trình Visual Basic.
Sử dụng ' cho các ghi chú.
Sử dụng lệnh Code để viết các lệnh GCode trong Macro, thí dụ Code "G1 X8.25 Y2.50"
Luôn sử dụng     
While IsMoving()
WEnd
sau mỗi lệnh chuyển động GCode để chắc chắn các lệnh sau đó được thực hiện sau khi chuyển động đã hoàn tất.

Tạo một macro mới M779.m1s

  • Trong màn hình Mach3 vào menu Operator
  • Chọn Operator> VB Script Editor
Mach3 macro

Mach3 macro: Màn hình soạn thảo VB Script Window

Trong cửa sổ VB Script Window, bấm vào nút trái cùng "Open Script File", trong cửa sổ hiện ra đánh vào "M779.m1s". Máy sẽ yêu cầu xác nhận tạo file mới nếu file M779.m1s chưa tồn tại, chọn OK.

Mach3 macro

Màn hình soạn thảo VB Script Window: Tạo file mới M779.m1s

So sánh:


In Marco

In GCode file ( file.NC)


Code "G1 Z-2 F100"

G1 Z-2 F100


Code "(Dòng chú thích)"

(Dòng chú thích)


Code "G1 Z-2 F100"

While IsMoving()

WEnd

Code "G1 X100 Y-20 F500"

*Nếu không có While IsMoving() WEnd ở trên thì câu lệnh G1 X100 Y-20 F500 sẽ thực hiện ngay trong khi câu lệnh G1 Z-2 F100 chưa kết thúc!!!

G1 Z-2 F100

G1 X100 Y-20 F500


Thí dụ đầu tiên

Gõ nội dung sau vào file macro M779.m1s

reply = MachMsg("Nhấn OK để tiếp tục", "Macro M779.m1s", 0)

'Sử dụng biến x
x = GetOEMDRO(800)

reply = MachMsg("Tọa độ X hiện thời là" & x & ". Nhấn OK để tiếp tục", "Macro M779.m1s", 0)

reply = MachMsg("Nhấn OK để set tọa độ X về 0.0", "Macro M779.m1s", 0)

SetOEMDRO(800, 0.0)

reply = MachMsg("Nhấn OK để khôi phục lại giá trị tọa độ X", "Macro M779.m1s", 0)

SetOEMDRO(800, x)

Giải thích

  • MachMsg() sử dụng 3 tham số: nội dung thông báo; tiêu để cửa sổ; và lựa chọn nút lệnh trong cửa sổ.
  • GetOEMDRO() trả về giá trị biến định nghĩa bởi nhà sản xuất, tham số là tên biến. Trong thí dụ trên biến 800 chứa tọa độ X hiện thời.
  • SetOEMDRO() gán giá trị cho biến được định nghĩa bởi nhà sản xuất. SetOEMDRO(800, 5.12) nghĩa là gán giá trị 5.12 cho biến 800, cũng tức là gán tọa độ X hiện thời bằng 5.12
  • Đối với biến người dùng định nghĩa (không phải biến OEM- Original Equipment Manufacturer, tức là không phải biến định nghĩa bởi ArtSoft) thì ta thay tương ứng các hàm GetVar()SetVar(). Lưu ý là các biến người dùng định nghĩa trong file .NC đều có thể sử dụng GetVar()SetVar() để lấy giá trị hiện thời hoặc thay đổi giá trị của biến từ trong macro.

Ghi lại nội dung của file M779.m1s và thoát VB Script Editor.

Để chạy macro M779.m1s từ trong mach3, chuyển đến màn hình số 2 MDI, gõ vào M779 Enter.


Keywords: Tạo macro trong Mach3; Mach3 macro;

TOP