Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 2
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback

Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback

Do lệnh G73 chỉ rút dao về giá trị R khi đã khoan xong, nên cần cài đặt khoảng rút dao nhanh trong Mach3.

G73 Z... Q... R... F... S...

Thực hiện như sau:

  • Trong màn hình Mach3 vào Config
  • Chọn Config> Ports & Pins
  • Chọn tab [Mill Options]
  • Trong khung [General Options] vào mục [G73 Pullback]
  • Giá trị trong ô là khoảng rút dao về tại mỗi lần tiến mũi khoan. Vào giá trị mong muốn và ghi lại
  • Nhận thấy giá trị vào bởi người dùng không được ghi lại khi thoát Mach3!
D5000.0007.08-G73-Pullback

Mach3 G73 Pullback screen


Keywords: Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3; G73 return height setting in mach3; G73 Pullback setting in Mach3; How to set G73 pullback in Mach3;

TOP