Thư viện> MasterCam

server_content_left_first_line

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 3
Các lệnh sửa đổi XForm trong MasterCam
Các lệnh sửa đổi XForm trong MasterCam

Menu: Xform>

Xform> Translate (Tịnh tiến đối tượng- di chuyển hoặc sao chép):
Xform> Translate 3D (Tịnh tiến đối tượng từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác- di chuyển hoặc sao chép mà không thay đổi kích thước và hướng):
 • Xác định đối tượng, mặt phẳng nguồn và điểm gốc trong Source View.
 • Xác định mặt phẳng đính, điểm gốc mới trong mặt phẳng đính Destination View.
 • Mặt phẳng nguồn và mặt phẳng đích là các mặt phẳng tham khảo cho đối tượng 2D và cả đối tượng 3D.
Xform> Mirror (Đối xứng qua trục tọa độ, qua điểm, qua đường thẳng):
Xform> Rotate (Xoay quanh 1 điểm):
Xform> Scale (Co dãn đối tượng qua 1 điểm. Có thể co dãn riêng theo từng trục):
Xform> Dynamic Xform (Dịch chuyển đối tượng 3D):
  Một công cụ mạnh trong MasterCam cho phép dịch chuyển đối tượng trong không gian với 6 bậc tự do (tịnh tiến theo các trục xyz và xoay quanh các trục xyz).
  MasterCam Dynamic Xform knet.vn

  Dynamic Xform

Xform> Move to Original (Di chuyển toàn bộ đến gốc tọa độ):
Xform> Offset (Lệch đối tượng vẽ một khoảng):
Xform> Offset Contour (Lệch đường chạy dao một khoảng):
Xform> Project (Chiếu đối tượng lên một mặt: mặt phẳng vẽ, mặt phẳng hay mặt cong):
Xform> Rectangle Array (Tạo các đối tượng theo mảng hình chữ nhật):
Xform> Roll (Lăn một đối tượng lên mặt trụ có tâm là các trục tọa độ X, Y):
Xform> Stretch (Kéo dãn đối tượng):

Xform> Geometry Nesting (Sắp xếp các đối tượng với số lượng trên một diện tích gia công):
 • Sắp xếp tự động bản vẽ các chi tiết rời trên một tấm gia công (sắp xếp bản vẽ chi tiết)
 • Sắp xếp tự động đường chạy dao trên một tấm gia công (sắp xếp đường chạy dao gia công)

Keywords: Các lệnh sửa đổi XForm trong MasterCam

TOP