Thư viện> MasterCam

server_content_left_first_line

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 1
Các lệnh vẽ khối đặc (Solid) trong MasterCam
Các lệnh vẽ khối đặc (Solid) trong MasterCam
  • Khi có 1 đối tượng solid được vẽ trong tab Operation Manager> Solids> sẽ xuất hiện các lệnh vẽ tương ứng.
  • Mỗi đối tượng solid có các đường sinh tương ứng và khi các đường sinh bị xóa, các đối tượng solid tương ứng sẽ gặp lỗi. Các đường sinh có thể được tạo lại trong Solid Chain Manager.

Menu: Solids>...

Solids> Extrude... (Tạo đối tượng đặc từ đường bao kín):
Solids> Revolve... (Quay 1 đường bao kín quanh 1 trục):
Solids> Sweep... (Quét một đường kín dọc theo một đường):
Solids> Loft... (Tạo đối tượng từ nhiều mặt cắt - tối thiểu từ 2 mặt cắt):
Solids> Loft... (Tạo đối tượng từ nhiều mặt cắt - tối thiểu từ 2 mặt cắt):

Solids> Fillet (Lượn tròn):
Solids> Chamfer (Vát mép):
Solids> Shell (Tạo độ dày tường wall trên đối tượng solid. Đối tượng sẽ được khoét rỗng):
Solids> Trim (Cắt đối tượng solid):
Solids> Thicken (Thêm chiều cao đối tượng solid dạng phẳng):
Solids> Remove Face (Xóa mặt cong):
Solids> Draft Face (Tạo độ nghiêng mặt cong):
Solids> Pattern (Thực hiện việc cắt hoặc thêm một đối tượng trên một đối tượng khác theo sắp xếp hình chữ nhật):

Solids> Boolean Add (Hòa một đối tượng vào một đối tượng khác):
Solids> Boolean Remove (Cắt một đối tượng từ một đối tượng khác):
Solids> Non-Associate Boolean (Thực hiện lệnh Boolean nhưng không ghi lại thông tin thực hiện lệnh):

Solids> Face/ Feature Color (Thay đổi màu các mặt):

Keywords: Các lệnh vẽ khối đặc (Solid) trong MasterCam

TOP