Thư viện> Ngôn ngữ G-Code

server_content_left_first_line

G00- Di chuyển dao nhanh
G01- Cắt đường thẳng, tốc độ cắt F
G02- Cắt đường (cung) tròn theo chiều kim đồng hồ
G03- Cắt đường (cung) tròn ngược chiều kim đồng hồ
G04- Ngừng di chuyển các trục tọa độ
G10-Tọa độ bàn kẹp phôi và bảng thay dao
G12-Cắt (khoét) lỗ tròn theo chiều kim đồng hồ
G13-Cắt (khoét) lỗ tròn ngược chiều kim đồng hồ
G15-G16- Chuyển giữa hệ trục tọa độ cực và tọa độ Đề-các
G17 G18 G19- Chọn mặt phẳng gia công XY, YZ, ZX
G20 G21- Cài đặt đơn vị đo độ dài inch/mm
G31- Dò vị trí đầu dao (hoặc phôi) theo đường thẳng
G40 G41 G42- Bù dao theo đường kính dao cắt D từ đường chạy dao có sẵn (từ trong Mach3 CNC)
G43 G44 G49- Thiết lập chế độ bù chiều cao dao (chiều cao H trong bảng thay dao)
G52 G53- Dịch chuyển hệ trục tọa độ tương đối (bàn máy vẫn đứng yên)/ Dịch chuyển hệ trục tọa độ tuyệt đối (bàn máy di chuyển)
G54...G59- Dịch chuyển gốc hệ trục tọa độ tới tọa độ bàn kẹp phôi đã định nghĩa từ trước (bàn máy vẫn đứng yên)
G61 G64- Chế độ chạy dao: Dừng chính xác và Tốc độ không đổi
G68 G69- Xoay hệ trục tọa độ quanh một điểm xác định một góc
Sử dụng lệnh khoan G83 và G73
G81- Lệnh khoan thẳng hay khoan đơn giản không bẻ gãy phoi
G80- Thoát chế độ khoan gộp- các lệnh G73...G89
G82- Lệnh khoan thẳng có dừng tại đáy lỗ khoan
G90- Thiết lập chế độ tọa độ tuyệt đối. G91- Thiết lập chế độ tọa độ tương đối
G92- Dịch chuyển gốc tọa độ đến điểm mới sao cho tọa độ hiện tại có tọa độ là XYZA
G98- Thiết lập chế độ rút dao trở về tọa độ bắt đầu Z sau khi kết thúc chu kỳ khoan gộp cannel cycle
G99- Thiết lập chế độ rút dao trở về tọa độ R sau khi kết thúc chu kỳ khoan gộp cannel cycle
Biểu thức trong G-code
Phân biệt Tọa độ máy - Tọa độ gia công - Hệ trục tọa độ cực

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 2
Các lệnh M
Các lệnh M - M Commands
M00: Tạm dừng chương trình đang chạy
M01: Tạm dừng có điều kiện chương trình đang chạy
M02: Kết thúc chương trình NC
M03: Khởi động mô-tơ trục chính theo chiều quay kim đồng hồ
M04: Khởi động mô-tơ trục chính ngược chiều quay kim đồng hồ
M05: Dừng mô-tơ trục chính
M06: Thay dao
M07: Khởi động phun sương làm mát
M08: Khởi động phun nước làm mát
M09: Tắt toàn bộ làm mát
M30: Kết thúc chương trình NC, trở về đầu chương trình
M98: Gọi chương trình con
M99: Kết thúc chương trình con, trở về chương trình chính
Mxxx: Macro người sử dụng tự viết bằng VB

Keywords: Các lệnh M; Lệnh M00; Lệnh M01; Lệnh M02; Lệnh M03; Lệnh M04; Lệnh M05; Lệnh M06; Lệnh M07; Lệnh M08; Lệnh M09; Lệnh M30; Lệnh M98; Lệnh M99; M-Code; M Command;

TOP