Thư viện> MasterCam

server_content_left_first_line

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 7
Đơn vị đo mm/ inch trong MasterCam
Đơn vị đo mm/ inch trong MasterCam

Settings> Configuration...> Analyze

Trước khi thực hiện các công việc trên MasterCAM, cần thiết phải lựa chọn đúng đơn vị đo.

Vào menu Settings/Configuration...

(hoặc nhấn Alt+F8):

Trong cửa sổ hiện ra, chọn Analyze trong cột nội dung bên trái cửa sổ.

Đơn vị đo trong MasterCAM

Hình: Đơn vị đo trong MasterCAM. Chọn Unit for Analyize Distance là Millimeters (mm). N.123 sẽ thao tác với 3 chữ số sau dấu phẩy.

Đơn vị đo trong MasterCAM

Hình: Sau khi chọn đơn vị đo là mm, ở màn hình chính sẽ hiện đơn vị đo hiện tại là Metric (góc phải, bên dưới).

Keywords: Đơn vị mm / inch trong MasterCam

TOP