Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 3
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3

Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3: Chọn MDI (Alt-2)

 mach3 software: MDI Alt2 - manual input

Có thể thực hiện các lệnh từ N100 đến N130 bằng cách gõ vào dòng Input như sau:

Dòng Input phía dưới là nơi nhập lệnh từ bàn phím. Thí dụ: muốn thực hiện một số lệnh G-Code sau trong một chương trình:

%

N100 S1200
N110 M3
N120 G0 Z2
N130 G1 Z-1 F50

%
 mach3 software: MDI Alt2 - manual input
S1200 Enter
M3 Enter
G0 Z2 Enter
G1 Z-1 F50 Enter

Có thể gom lệnh lại như sau:

 mach3 software: MDI Alt2 - manual input
G0 Z2 S1200 F50 M3 Enter
G1 Z-1 Enter

Keywords: Chạy từng lệnh trong mach3; Chay tung lenh trong mach3; Gõ lệnh từ bàn phím trong mach3; Chạy từ dòng lệnh mach3; Chay tu dong lenh trong mach3; Chạy từ dòng lệnh trong mach3; Chay tu dong lenh trong mach3; Go lenh tu ban phim trong mach3;

TOP