Tiếng Anh online (nghe, đọc và ghi âm, so sánh...)

Tiếng Anh online: https://english.knet.vn

.

Tiếng Anh online (nghe, đọc và ghi âm, nghe lại và kiểm tra với giọng mẫu... giọng đọc của bạn được ghi âm và hiển thị để so sánh và điều chỉnh)

  • Bảng phiên âm quốc tế (phát âm online, luyện tập: ghi âm, nghe lại, so sánh với mẫu...
  • Bảng động từ không qui tắc (phát âm, luyện tập)
  • ...

Thí dụ: phát âm từ churchhappy


Keywords: Tiếng Anh online (nghe, đọc và ghi âm, nghe lại và so sánh với mẫu...); Phát âm- ghi âm Tiếng Anh; Đọc và ghi âm Tiếng Anh; Ghi âm và so sánh giọng đọc Tiếng Anh online; Phát âm Tiếng Anh online; Toàn bộ phiên âm quốc tế có âm mẫu và ghi âm để so sánh; Bảng động từ không qui tắc có phát âm;

TOP