Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 7
Mach3 - Vòng lặp

Mach3 - Vòng lặp

  • Lặp với chương trình con
  • Lặp với macro

Lặp với chương trình con M98

%
(Chương trình chính)
O0001
G00 G90 G17 G54 G40 G49 G80
M03 S1200
G00 Z25
G00 Z1
M98 P0100 L1
M98 P0200 L2 (Lặp lại 2 lần)
M05
M30
(Kết thúc chương trình chính)
O0100 (Gia công thô)
...(Các lệnh gia công)
M99 (Kết thúc chương trình con O0100)
O0200 (Gia công tinh)
...(Các lệnh gia công)
M99 (Kết thúc chương trình con O0200)
%

Lặp với macro

Sử dụng macro có thể lặp theo số lần xác định như khi sử dụng chương trình con.

%
(Chương trình chính)
O0001
G00 G90 G17 G54 G40 G49 G80
M03 S1200
G00 Z25
G00 Z1
M901 (Gọi macro m901.m1s)
M05
M30
(Kết thúc chương trình chính)
%

Nội dung macro M901.m1s: Lặp với số lần xác định

For i=1 to 2
    Code "... (Các câu lệnh gia công)"
Next

Nội dung macro M901.m1s: Lặp tới khi người sử dụng click vào nút Reset:

While (GetOEMLED(800)=0)
    Code "... (Các câu lệnh gia công)"
    While IsMoving()
    WEnd
    ...
WEnd

Keywords: Mach3 - Vòng lặp

TOP